۲۲ شهریور، ۱۳۸۸

رونویسی از حیرانی‌ها - 1

این عصای من است
به آن تکیه می‌دهم
و برگ درخت برای گوسفندانم می‌ریزم

معجزه‌هایم همین‌ها هستند

چوپان ساده‌ای هستم
که گوسفندانم هم به من ایمان ندارند

.
جلیل صفربیگی

از کتاب "عاشقانه‌های یک زنبور کارگر"؛ - نشر نوح نبی - چاپ اول 88