۲۶ مهر، ۱۳۸۸

رونویسی تراژدی - 1

از تکرار این نکته هرگز خسته نخواهیم شد که این دنیا مضحکه‌ای است از خطاها.
.
بلم سنگی
نوشته‌ی ژوزه ساراماگو / ترجمه‌ی مهدی غبرایی / انتشارات هاشمی