۰۳ آذر، ۱۳۸۸

رونویسی عاشقانه‌ها - 2

هر روز چیزی را به چیز دیگر تشبیه می‌کنم
و باعث خوشحالی اشیا می‌شوم

.
شاعر: غلامرضا بروسان
از: کتاب "یک بسته سیگار در تبعید" / نشر شاملو

۱۵ آبان، ۱۳۸۸

رونویسی فریادها - 2


نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد
که گوش هوش به مرغان هرزه گو داری

...

ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق
قدم برون نه اگر میل جست و جو داری

شاعر: حافظ