۳۰ بهمن، ۱۳۸۸

رونویسی تنهایی‌ها - 1

یک مشق را مگر
چندبار بی‌دلیل خط می‌زنند
که ما باید باز
با چشم بسته و دست شکسته
تاوان‌نویس تنهایی تو باشیم؟

.
سیدعلی صالحی