۰۱ مرداد، ۱۳۹۰

رونویسی تراژدی - 17

این روزها
با هر که دوست می‌شوم احساس می کنم
آن‌قدر دوست بوده‌ایم که دیگر
وقت خیانت است
تکه‌ای از شعر نصرت رحمانی